Get Adobe Flash player

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมัครสมาขิกเว็บฟรี

กรอกข้อมูลเฉพาะ*

เรียนร้อยไปที่เมล์ที่สมัคร คลิกยืนยันกลับมาการสมัครจะสมบูรณ์

ต้องการโบโซ่ในงานต่างๆ ลูกโป่งแต่งสถานที่

ซอฟต์แวร์

      หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ถูกเขียน ขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่าง ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ ก็ไม่สามารถใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำอะไรได้เลย ซอฟต์แวร์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (แอปพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ Application Software)  

อ่านเพิ่มเติม...

      พีเพิ้ลแวร์
คือ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีการในกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การสร้างหรือเก็บรวบรวม ข้อมูล บางกลุ่มอาจทำหน้าที่ในก
ารพัฒนา ซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ๆ ตามความต้องการ และในการประมวลผล และอาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องตามความต้องการ ที่เปลี่ยนแปลง ในโอกาสต่างๆ จะเห็นว่าบุคลากร ทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่มทำหน้าที่สร้างกระบวนการวิธีการให้แก่บุคลากร ทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอื่นๆ ได้เพื่อให้ การทำงานหรือใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ดังนี้ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (ยูสเซอร์ User) ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ซัพพอร์ตเตอร์ Supporter) ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์Programmer) ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ซิสเต็ม อนาไลซิส system Analysis) ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ (ซิสเต็ม เมเนเจอร์ System Manager)

อ่านเพิ่มเติม...

ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ของ คอมพิวเตอร์ หมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม)เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มองเห็นภายนอกเป็นกล่องสี่เหลี่ยม,จอภาพ,คีย์บอร์ด,เครื่องพิมพ์,เม้าส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการทำงาน ใน บทความเรื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หรือ ฮาร์ดแวร์

ไอทีใหม่ ๆ จากปานระพี

ไม่พบฟีด